Informacje prawne

Polityka prywatności.

I. WPROWADZENIE

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności Etisoft Smart Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach, dalej: ESS. Polityka prywatności ESS, dalej: Polityka, określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów, klientów i użytkowników wszystkich serwisów internetowych należących do ESS, w szczególności strony internetowej ess.etisoft.pl i innych stronach należących do ESS.

II. POJĘCIA UŻYTE W POLITYCE

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Dane te identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną odnośnie nazwiska, adresu e-mail lub numeru telefonicznego osoby fizycznej i innych danych, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym ESS przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Specjalista – kandydat do pracy w ESS.

Użytkownik – kandydat do pracy, subskrybent newslettera, uczestnik konkursu, osoba zadająca pytanie, uczestnik szkoleń, osoba polecająca znajomego do pracy i osoba odwiedzającą strony należące do ESS.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez ESS drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, tj.: zapis do newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji, zgłoszenie uczestnictwa w konkursach, zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniach.

III. PODANIE DANYCH OSOBOWYCH

Podając swoje Dane osobowe na stronie ess.etisoft.pl i innych należących do ESS, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez ESS w sposób opisany w niniejszej Polityce.

IV. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Danych osobowych Użytkowników, przekazanych w związku z korzystaniem ze stron internetowych ESS, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, prowadzeniem szkoleń, wysyłaniem informacji marketingowych (w tym newsletterów), przyjmowaniem zapisów na konferencje, wydarzenia, korzystaniem z innych usług zawartych na stronie internetowej jest Etisoft Smart Solutions sp. z o. o. z siedzibą w Gliwicach.

V. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH I PODSTAWY PRAWNE ICH PRZETWARZANIA

ESS przetwarza Dane osobowe w celu:

 • Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych (w tym newslettera ESS), pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie. Bardziej szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania Danych osobowych w związku z marketingiem zostały określone w rozdziale X niniejszej Polityki.
 • Przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail lub numery telefonu, odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.
 • Organizacji i przeprowadzania konkursów przez ESS.
VI. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

ESS jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Z uwagi na fakt, że ESS współpracuje ze spółkami z grupy kapitałowej Etisoft sp. z o. o. oraz Euvic sp. z o. o., dane osobowe mogą być powierzane spółkom tych grup kapitałowych na mocy odrębnych umów.

VII. PRAWA UŻYTKOWNIKA

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-22 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych osobowych przez ESS:

 • Prawo dostępu do swoich Danych osobowych,
 • Prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 • Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • Prawo do przenoszenia danych,
 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 • Prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu,
 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Danych osobowych.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika przesłany na adres biuro@ess.etisoft.pl. ESS rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku wraz ze wskazaniem wyniku rozpatrzenia – jakie konkretne działania zostały podjęte z określeniem szacowanego czasu na realizację całego wniosku, jeżeli określone działania wymagają dłuższego czasu realizacji.

W ramach prawa określonego w pkt. VIII, Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie Danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji w formie kopii:

 • Cele przetwarzania Danych osobowych;
 • Kategorie Danych osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 • Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) te dane mogą być przekazane;
 • Informacje o prawie do żądania od ESS sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 • Informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych osobowych;
 • Informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
 • Na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

ESS informuje, że może odmówić realizacji któregokolwiek z praw określonych w art. 15 – 22 RODO w sytuacji kiedy Użytkownik składa wnioski w sposób ustawiczny, nadmierny, bez żadnego uzasadnienia. Za każdym razem ESS uzasadni odmowę dla realizacji wskazanego we wniosku prawa. Przez ustawiczny i nadmierny charakter rozumiemy przesyłanie kolejnych wniosków z podobną prośbą do pierwszego, pomimo dokonania rozpatrzenia i poinformowania o jego realizacji, np. Użytkownik przesyła wniosek o dostęp do informacji, ESS realizuje – przesyła zestawienie posiadanych informacji, a Użytkownik przesyła drugi i kolejny raz ten sam wniosek, nie wyjaśniając powodu przekazania ponownej prośby o informacje.

VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

ESS wdrożyło  środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. ESS zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.